Ważna informacja dla osób dotkniętych powodzią na terenie gminy Nowy Wiśnicz

1.    Osobom poszkodowanym w wyniku powodzi wypłacane będą zasiłki celowe:
•    zasiłek celowy do 6000 zł – tym, którzy ponieśli znaczne straty w gospodarstwie domowym, włącznie z ewakuacją,
•    zasiłek celowy do 4000 zł – tym, którzy ponieśli znaczne straty w gospodarstwie domowym,
•    zasiłek celowy do 2000 zł – tym, którzy ponieśli nieznaczne straty w gospodarstwie domowym.
Zasiłek celowy nie jest uzależniony od dochodu osiąganego przez osoby w rodzinie.
O przyznanie zasiłku należy niezwłocznie zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu lub do komisji pracujących od poniedziałku 24 maja 2010 roku w lokalach Domu Ludowego w Królówce, Muchówce, Starym Wiśniczu, Kobylu i Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu.
Zasiłek to forma pierwszej pomocy, może służyć na zakup odzieży, opału, leków i żywności a także niezbędnych przedmiotów, drobnych napraw i remontów w mieszkaniach.
Wnioski o zasiłki zbierane są do 20 dni od wystąpienia zdarzenia, kolejne dziesięć dni to ich zbiorcze zestawienie i przekazanie do Wojewody, wypłata przyznanych kwot nastąpi bezpośrednio po otrzymaniu środków z województwa, o terminie powiadomimy zainteresowanych.
 
Powódź w Królówce 


2.    Dla rolników, którzy stracili uprawy, właścicieli gospodarstw rolnych powyżej 1 h, które uległy podtopieniu istnieje możliwość pozyskania kredytu preferencyjnego.
W przeciągu 10 dni od wystąpienia szkody należy zgłosić się wnioskiem do Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu, pokój 23, gmina zaś w przeciągu kolejnych 10 dni przekaże informacje do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kredyt preferencyjny obejmuje również straty w inwentarzu, maszynach, urządzeniach i uszkodzenia w budynkach gospodarczych. Po zgłoszeniu przez gminę straty będą szacowane przez Komisję Wojewody Małopolskiego, która zwróci się o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wnioski do pobrania w Wydziale Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu od poniedziałku 24 maja 2010 roku.
Według nieoficjalnych informacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kredyt może być przyznany do 100% wartości poniesionych strat dla gospodarstw ubezpieczonych, natomiast do 50% wartości poniesionych strat dla gospodarstw nieubezpieczonych, oprocentowanie może wynosić ok. 0,2% wartości kredytu.
W sprawie kredytu szczegółowe informacje podane zostaną na początku czerwca.

 

3.    Istnieje możliwość umorzenia kolejnej raty podatku rolnego, w tym celu z pisemnym wnioskiem, który powinien zawierać uzasadnienie, należy zwrócić się do Burmistrza Nowego Wiśnicza.

4.    Szkody w budynkach i nieruchomościach należy zgłaszać telefonicznie pod numery: 14 68 509 14, 146 8 509 10.
Powołane zostały dodatkowo dwie Komisje Gminne: jedna do szacowania strat w gospodarstwach rolnych, druga do szacowania strat w nieruchomościach i infrastrukturze komunalnej. Zgłoszone od niedzieli do piątku uszkodzenia na terenie nieruchomości a także w infrastrukturze technicznej będą objęte pracami Komisji i są komisjom już przekazane. Dalsze zgłoszenia proszę dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numery: 14 68 509 14 i 14 68 509 10.
Protokoły z szacowania szkód w gospodarstwach domowych, domach i nieruchomościach opracowane przez komisje powołane przez Burmistrza Miasta oraz stosowny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracowników MOPS-u, będą podstawą do przyznania pomocy osobom poszkodowanym. Na postawie wytycznych Wojewody Małopolskiego pomoc, o której mowa wyżej będzie przeznaczona dla rodzin, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych.

5.    W celu skorzystania z odszkodowania z ubezpieczenia, należy odszukać dokumentację ubezpieczenia swoich nieruchomości, zgłosić szkodę firmie ubezpieczeniowej a wcześniej poinformować gminę o firmie ubezpieczeniowej, z jaką zawarta została umowa ubezpieczenia.
Podane zostaną terminy pracy ubezpieczycieli w poszczególnych miejscowościach gminy, po uzyskaniu informacji od mieszkańców, w jakich firmach są ubezpieczeni.
Burmistrz zgłosił lokale, w których będą mogli pracować ubezpieczyciele. Są to:

•    w Królówce Dom Ludowy
•    w Starym Wiśniczu Dom Ludowy
•    w Kobylu Dom Ludowy
•    w Nowym Wiśniczu Urząd Miejski.
 

6.    Dyrektorzy szkół i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wszelkie uszkodzenia winni niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu pod numer 14 68 509 14.

7.    Bieżące zagrożenia i potrzeby związane z bezpieczeństwem i usuwaniem skutków podtopień należy zgłaszać pod nr telefonu: 506 516 640. Telefon czynny całą dobę.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz