Czas na aktywność

Od 1 czerwca do 31 października 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu realizował projekt systemowy „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz„ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten był ukierunkowany na pomoc osobom nieaktywnym zawodowo, bezradnym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, nie umiejących poruszać się na rynku pracy. Miał na celu poprawić jakość życia osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, marginalizacją stwarzając im możliwość rozwoju.
 

W okresie od 01.06.br do 15.06.br została przeprowadzona rekrutacja poprzez kontakt z odbiorcami świadczeń pomocy społecznej, za pomocą ogłoszeń (plakaty ulotki) oraz na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego. Do udziału w projekcie zgłosiło się 15 osób. Każda z tych osób wypełniła ankietę rekrutacyjną, która następnie została złożona w tut. Ośrodku. Po zweryfikowaniu ankiet z każdym potencjalnym uczestnikiem projektu został sporządzony przez dwóch pracowników socjalnych wywiad środowiskowy, w którym dokonano wstępnej diagnozy potrzeb uczestników projektu oceniając ich potencjał, sytuację materialną i życiową. Do projektu zakwalifikowało się 7 beneficjentów. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc tworzyli listę rezerwową. 

W dniach od 23.06.br do 03.07.br odbyły się warsztaty kompetencji społecznych prowadzone w Galerii Fakt w Nowym Wiśniczu przez doradcę zawodowego w ilości 20 h i psychologa 25h. Podczas warsztatów  uczestnicy nabyli  umiejętności: praktyczne, motywacyjne i podnieśli swoje osobiste predyspozycje jak również wyrazili chęć uczestnictwa w kursie gastronomicznym.
W dniach od 27.07br.- 21.08.br w ramach kształcenia ustawicznego został przeprowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Brzesku  kurs „Pracownik małej gastronomii” ilości 120 h. Beneficjenci uzyskali certyfikat potwierdzający  przygotowanie zawodowe. Po zakończeniu kursu w  dniach od 10.09 br do 15.10 br  przeprowadzono badania profilaktyczne dzięki którym uczestnicy projektu będą mogli podjąć zatrudnienie.
Przez okres trzech pierwszych miesięcy realizacji projektu beneficjentom udzielono pomocy finansowej w formie zasiłku celowego. Dwóch pracowników socjalnych (Małgorzata Tabor i Halina Hyży) prowadziło  pracę socjalną poprzez kontrakty socjalne.
Projektem zarządzał zespół projektowy w składzie kierownik projektu (Maria Dobranowska), koordynator merytoryczny, (Lucyna Klimek) specjalista ds. rozliczenia projektu (Lucyna Leszczyńska).

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa i  Gminy Nowy Wiśnicz.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz