Informacja z realizacji zadań w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w 2008 roku.

    Po zakończeniu podstawowych prac przy budowie ujęć wody, połączeniu lokalnego wodociągu z wodociągiem w mieście Bochnia i wykonywaniu dalszych odcinków sieci wodociągowej tematem najważniejszym z zakresu sanitacji Gminy Nowy Wiśnicz staje się budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, gdzie jeszcze kanalizacja nie jest wykonana i oczyszczenie jej poprzez budowę lub modernizację istniejących oczyszczalni ścieków. Podczas ostatniej sesji Radni Rady Miejskiej Nowego Wiśnicza przyjęli informację o zrealizowanych do końca 2008 roku zadaniach w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków.

    Dotychczas wykonane prace w tym zakresie na terenie gminy to: skanalizowanie w całości osiedla Miejskie Pola w celu zabezpieczenia ujęć wody, budowa oczyszczalni ścieków w Wiśniczu nieopodal ujęć wody o przepustowości 130m3 na dobę dociążonej w 30% ściekami z Miejskich Pól i części Olchawy, wykonanie kanalizacji ulicy Fischera – lewa strona oraz opracowanie dokumentacji dla włączenia do oczyszczalni ścieków na granicy Olchawy części ścieków z ulicy Słowackiego i Głowackiego, podłączenie części ulicy Głowackiego do wyżej wymienionej oczyszczalni, wykonanie kanalizacji ulicy Grunwaldzkiej i podłączenie jej do kanalizacji ulicy Kmitów, wykonanie sieci kanalizacyjnej ulicy Kmitów i podłączenie Ośrodka Zdrowia do oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu, skanalizowanie ulicy Zamkowej, ulicy Kilińskiego i podłączenie do niej starego budynku szkoły – wpięcie tej kanalizacji do kolektora głównego w kierunku Starego Wiśnicza, wykonanie kanalizacji lewej strony ul. Kazimierza Wielkiego, całości Kopalin wraz z siecią lokalnych przepompowni ścieków, wykonanie monitoringu przepływy ścieków, sprawdzenie podłączenia kanalizacji z Zakładu Karnego do lokalnej oczyszczalni w Starym Wiśniczu oraz włączenie kanalizacji przy ulicy Podzamcze do kolektora głównego.
    Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 22,4 km w tym: 11,8 km przypada na teren wiejski, a pozostała część na miasto Nowy Wiśnicz.

 
oczyszczalnia ścieków na granicy z Olchawą 

    Oprócz wykonanych rzeczowo odcinków kanalizacji, przepompowni i jednej oczyszczalni ścieków Urząd Miejski przygotowywał się projektowo do realizacji kompleksowych zadań w zakresie kanalizacji gminy. Zadania zostały podzielone pod względem ważności i możliwości uzyskania jak najszybszego efektu ekologicznego. Harmonogram prac przewiduje modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, jej przebudowę i zmianę sposobu jej funkcjonowania. Urząd posiada prawomocne pozwolenie na budowę, która rozpoczyna się w I kwartale 2009 roku. Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 6.500.000 złotych. Środki Urząd częściowo pozyska z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.
 
Sieć kanalizacyjna Gminy Nowy Wiśnicz 
    Wzdłuż rzeki Leksandrówki w kierunku Starego Wiśnicza zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 6 przepompowniami o łącznej długości około 20 km odprowadzającej ścieki do zmodernizowanej oczyszczalni. W kierunku Połomia doliną rzeki Leksandrówka przewiduje się włączenie do istniejącego kolektora głównego bocznego kolektora sanitarnego gdzie grawitacyjnie zostanie podłączone Osiedle Golonkówka i część Leksandrowej. Całość miejscowości Muchówka i część Królówki objęto dokumentacją techniczną, spływ ścieków i oczyszczanie ich w 80% skierowane zostanie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Muchówce a 20% do oczyszczalni, która zlokalizowana będzie na wykupionej już działce na Nadolu w Królówce. Do tej sieci możemy również włączyć część Połomia z obszaru graniczącego z Soślinami. Osiedle Leszczyny posiada opracowaną dokumentację techniczną na kanalizację, w obecnej chwili brakuje jeszcze dwóch zgód do uzyskania pozwolenia na budowę. Ścieki z tego obszaru zostaną skierowane do istniejącej oczyszczalni na granicy Olchawy.
    Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej miejscowości Kobyle. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przygotowawcze związane z uzgodnieniem przebiegu trasy kolektorów sanitarnych. Wykupiona została działka dla Kobyla i Chronowa pod budowę oczyszczalni ścieków przy skrzyżowaniu drogi południowej i drogi powiatowej w kierunku Chronowa.
    Dokumentacją techniczną objęto centrum Nowego Wiśnicza, w tym prawą stronę ulicy Kazimierza Wielkiego. Zostanie ten ciąg kanalizacyjny włączony do kolektora w okolicach ulicy Pogodnej.
    W Kopalinach na 147 domów podłączonych jest do kanalizacji 98, a w Wiśniczu na 700 budynków 297, ilość ta uzależniona jest od technicznych możliwości. Urząd Miejski zachęca wszystkich mieszkańców, tam gdzie zbudowana jest sieć, do jak najszybszego podłączanie się do kanalizacji.
 
Monitoring jednej z przepompowni ścieków
 
Monitoring jednej z przepompowni ścieków 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz