Gminne składowisko stałych odpadów komunalnych w Nowym Wiśniczu

    Kolejną informacją przyjętą przez Radnych Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu na XXIV sesji była informacja o organizacji pracy i funkcjonowaniu w 2008 roku składowiska stałych odpadów komunalnych w Nowym Wiśniczu. Najistotniejsze fragmenty tej informacji prezentujemy poniżej.

    Gminne składowisko odpadów w Nowym Wiśniczu prowadzone jest przez Zakład Usług Komunalnych od 1 stycznia 2005 r.
  Przedmiotowe składowisko jest przeznaczone do składowania odpadów wyłącznie komunalnych zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji oraz decyzją Starosty Bocheńskiego na działalność zakładu, w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i segregacji odpadów komunalnych przy pomocy procesu R-14, zgodnie z Zał. Nr 5 ustawy o odpadach. Składowisko jest obiektem nadpoziomowo-podpoziomowym bez możliwości selektywnego składowania odpadów. Powierzchnia kwatery głównej szczelnej wynosi 0,32 ha, na rzędnej dna 293,3 m n.p.m.

 
Gminne składowisko stałych odpadów komunalnych w Nowym Wiśniczu 

    Zgodnie z decyzją środowiskową do 2015 r. w składowisku przewidziano zdeponować 20 117 m3 odpadów komunalnych. W chwili obecnej w wyniku 5 letniej eksploatacji składowisko wykorzystane jest w 48% planowanej pojemności. Z uwagi na swoje właściwości na składowisko mogą być przyjmowane jedynie odpady komunalne kod 20 Ustawy o odpadach. W miarę wdrażania programu gospodarki odpadami, poprzez segregację na surowce wtórne, ograniczenie ilości biomasy i selektywne gromadzenie odpadów w gospodarstwach domowych możemy znacznie ograniczać ilości składanego balastu powiększając pojemność składowiska, wydłużając okres jego eksploatacji oraz zmniejszać koszty opłat środowiskowych. Obecnie w wyniku procesu selektywnej zbiórki odpadów zostało wydzielone ze strumienia wszystkich wymieszanych odpadów 16,8% surowców wtórnych nadających się do zagospodarowania.
    Składowisko odpadów komunalnych czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do soboty w okresie letnim od kwietnia do października w godzinach od 7.00 do 18.00 a w okresie zimowym od listopada do marca od godziny 7.00 do 17.00. Obsługują je 4 cztery osoby: dwóch dozorców oraz dwóch sortowaczy odpadów, których praca polega na wybieraniu z odpadów komunalnych dostarczonych na składowisko grup odpadu nadającego się do powtórnego wykorzystania. Do zadań sortowaczy należy również obsługa prasy, w której poszczególne odpady takie jak makulatura, butelki PET czy folia pakowane są w bale oraz załadunek i transport surowców wtórnych do miejsca tymczasowego składowania.
 
Gminne składowisko stałych odpadów komunalnych w Nowym Wiśniczu
    W 2008 roku na składowisko zostało przywiezionych 1 001,36 Mg odpadów w tym: 185,13 Mg zebranych własnym transportem i 816,23 Mg dostarczonych przez firmę zewnętrzną. Z odpadów tych wysegregowało 167,90 Mg surowców wtórnych nadających się do recyklingu tj.: 11,56 Mg metali żelaznych, 18,95 Mg makulatury, 24,97 Mg tworzyw sztucznych PET i folii, 90,65 Mg szkła białego i kolorowego, 1,49 Mg puszek aluminiowych oraz 20,28 Mg drewna. Przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych wyniosły 37 315 złotych.
    Na tymczasowym składowisku znajdują się opony dostarczone przez mieszkańców w ilości 150 sztuk, na które poszukujemy odbiorcy do utylizacji. Pozostałe po segregacji odpadów 833,46 Mg balastu zostało zdeponowane w niecce składowiska, za je składowanie uiszczono opłatę środowiskową w kwocie 50 435,00 zł.
Na składowisku odpadów prowadzony jest kwartalnie monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, kontrola osiadania terenu składowiska i analizy fizyko-chemiczne wód. W 2008 r. koszty badań i kontroli wyniosły łącznie 15 518,40 zł. Zakład Usług Komunalnych przesłał do Urzędu Marszałkowskiego wszystkie wymagane prawem wykazy na 2008 r. zawierające informacje i dane o odpadach i składowisku w Nowym Wiśniczu.
    W 2008 r. na odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zawartych zostało 71 umów a rozwiązanych 31 umów. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zawartych było 2564 umów, co stanowi 74,64 % ogółu właścicieli nieruchomości zobowiązanych do zawarcia umów. Ponieważ dbałość o stan środowiska leży w interesie wszystkich mieszkańców Ziemi Wiśnickiej, zachęcamy do podejmowania współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Wszystkie nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do zawarcie umowy o usuwanie odpadów, a dotychczas nie podpisali umowy, podawane będą kontroli, której celem będzie sprawdzenie dokumentu potwierdzającego przekazanie uprawnionej firmie odpadów komunalnych do utylizacji.
 
Gminne składowisko stałych odpadów komunalnych w Nowym Wiśniczu 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz