Uczniowe Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu najlepsi w Małopolsce

    Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz Ministerstwem Oświaty i Ministerstwem Kultu-ry i Dziedzictwa Narodowego ogłosił w roku szkolnym 2007/2008 kolejną, VI. edycję konkursu „MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ”. Celem tegorocznej edycji programu było zachęce-nie uczniów do rozważań i dyskusji nad zagadnieniem wielokulturowości w Europie. Ponieważ rok 2008 został ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej Międzynarodowym Rokiem Dialogu Między-kulturowego, nawiązano w obecnej edycji programu do zagadnień polskiej tradycji i kultury oraz związków z kulturą Europejską.
 
MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ.
 

    Uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Nowym Wiśniczu – Aleksandra Fortuna, Joanna Nieć i Wojciech Stańczyk wraz z opiekunem, Bożeną Głąb – nauczycielem języka niemieckiego zaplanowali i przeprowadzili w szkole, w okresie od stycznia do marca 2008 roku szereg działań ma-jących na celu pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej, przybliżenie zagadnienia wielokultu-rowości w Europie oraz zwrócenie uwagi na grupy etniczne i kulturowe w naszym środowisku (Mało-polska i Nowy Wiśnicz).
    W realizacji tych zagadnień szczególną pomoc okazali nam: Dyrekcja Zespołu Szkół w No-wym Wiśniczu, Małopolskie Regionalne Centrum Edukacji Europejskiej w Krakowie, Adam Bartosz – cyganolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Daniela Malec – prezes Stowarzyszenia Żydowskiego w Krakowie, Jerzy Ludwikowski – Honorowy Obywatel Miasta Nowy Wiśnicz.
    Aby przygotować się do tych działań, zespół odwiedził Muzeum Romów w Tarnowie i kra-kowski Kazimierz. Odbyło się też spotkanie z Jerzym Ludwikowskim, emerytowanym lekarzem, któ-ry jako dziecko miał kontakty z rówieśnikami Żydami.

W szkole przeprowadzono następujące działania:

Drzewo przyjaźniWYSTAWA PRAC UCZNIÓW KLAS TRZECICH „BOŻE NARODZENIE W EUROPIE”
Wystawę przygotowano tuż po feriach bożonarodzeniowych. Uczniowie klas trzecich zapo-znawali się ze zwyczajami adwentowo – bożonarodzeniowymi w danym kraju i przygotowywali prace plastyczne ilustrujące charakterystyczne tradycje w wybranym państwie. Technika była dowolna – były, więc prace malowane akwarelą, temperą, kredką, a także collage. Najciekawsze prace zostały pokazane na tablicy Szkolnego Klubu Europejskiego.

LEKCJA EUROPEJSKA
Szkołę odwiedziły w lutym panie Aleksandra Matuszyńska i Anna Góral – przedstawicielki Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej z Krakowa, które poprowadziły lekcję europejską. Prezentacja multimedialna przybliżyła uczniom gimnazjum 27 państw – członków Unii Europejskiej. Lekcja zakończyła się konkursem, w którym uczniowie mieli rozwiązać krzyżówkę z hasłem. W konkursie najlepszą okazała się Marzena Chrzan z klasy I b, drugie miejsce zajął Jakub Duś z II a, a trzecie – Krystian Kupiec z I a. Dodatkową atrakcją tego spotkania była wizyta trzech byłych uczennic naszej szkoły, które właśnie korzystały z ferii w swojej szkole. Uczennice wraz z rodzicami wyjechały w lipcu 2007 roku do Irlandii. Tam mieszkają i chodzą do irlandzkiej szkoły. Dziewczęta przyszły na spotkanie w kompletnych strojach obowiązujących w ich szkołach i z dzienniczkami.

KONKURS „EUROPEJSKIE PUZZLE”
Sprawdzeniem wiadomości zdobytych na lekcji o Unii Europejskiej był konkurs dla klas gim-nazjalnych „Europejskie puzzle”. Uczniowie rozpoznawali państwa Europy, ich stolice, charaktery-styczne budowle i zwyczaje, a także odpowiadali na pytania związane z ciekawostkami w różnych krajach. Zwycięzcą konkursu został, po dogrywce, uczeń klasy Ia Krystian Kupiec.

KONKURS – PREZENTACJA KRAJÓW UE PT. „JEDNA EUROPA – WIELE KULTUR”
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją flag i wysłuchaniem hymnu UE – „Oda do radości”. Na-stępnie każda klasa zaprezentowała ważne wydarzenie historyczne z innego kraju. Najbardziej podo-bała się antyczna Grecja przygotowana przez klasę III c. Salwy śmiechu wzbudzili uczniowie z klasy I a, którzy, w czasie prezentacji Francji, humorystyczne przedstawili Napoleona i jego żołnierzy.     Ko-lejne zadanie zatytułowaliśmy „Ja jestem…”. Uczniowie przedstawiali „z przymrużeniem oka” typo-we cechy narodowe danego kraju. Bezkonkurencyjni okazali się tu uczniowie III d, którzy bezbłędnie wyłowili wszystkie typowe cechy Finów. Ciekawa też była prezentacja klasy I d o zakochanych w swoim kraju Austriakach. Największe jednak pole do popisu dawała ostatnia konkurencja – dowolna prezentacja artystyczna. Czego tu nie zobaczyliśmy. Od pokazu mody francuskiej przez hiszpańskie flamenco, grecką zorbę, po tyrolskie jodłowanie! Decyzją jury zwyciężyła klasa I d – prezentacja o Austrii. Nagrodę najlepiej zapowiadającej się aktorki – statuetkę aktorki zdobyła Joanna Laszkowska z klasy II d. W prezentacji wzięły udział wszystkie klasy gimnazjum.

WARSZTATY NA TEMAT KULTURY I TRADYCJI ROMÓW
     26. lutego przyjechał do nas pan Adam Bartosz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, znany cyganolog. Jego barwnej opowieści o pochodzeniu tej grupy etnicznej, zamieszku-jącej obecnie w wielu krajach Europy, jej tradycjach i zwyczajach wszyscy słuchali z zapartym tchem. Okazało się, że nasza dotychczasowa wiedza opiera się w głównej mierze na stereotypach, które po-wstały wiele lat temu i nadal są powielane. Spotkanie pozwoliło nam poszerzyć naszą wiedzę i zmie-nić nasze wyobrażenie o Romach, ich życiu i kulturze.

WARSZTATY NA TEMAT KULTURY ŻYDOWSKIEJ
12. marca gimnazjum odwiedziła pani Daniela Malec ze Stowarzyszenia Żydowskiego z Kra-kowa. To młoda Żydówka, a więc osoba żyjąca w tej kulturze i religii. Opowiedziała uczniom o naj-ważniejszych świętach żydowskich, zwyczajach i ścisłym przestrzeganiu 613 przykazań oraz Starego Testamentu. Ważnym dla nas było to, że mogliśmy potrzymać w ręku Torę – świętą księgę Żydów oraz posłuchać jak pani Daniela czyta jej fragmenty.

ANKIETA
Aby podsumować działania szkolne przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ankietę „Czy jeste-śmy otwarci na różnorodność etniczną i kulturową?” Wyniki ankiety wskazują, że młodzi ludzie są bardzo otwarci na inne kultury i grupy etniczne, chętnie szukają informacji na te tematy, a takie dzia-łania jak warsztaty tematyczne cieszą się w szkole dużym zainteresowaniem.

    Końcowym efektem pracy zespołu były dwa numery gazetki szkolnej „Cooltura.eu”. Każdy z numerów był poświęcony innemu zagadnieniu. Jedna gazetka zawierała materiały i opracowania na temat: Nasze projekty wymiany młodzieżowej z wybranymi krajami Unii Europejskiej jako element poznania kultur”. W tej g
azetce uczniowie zawarli swoje obserwacje i refleksje, które nasunęły się w czasie wymiany uczniów partnerską szkołą w Eschenbach (Niemcy) oraz korespondencyjną wymianą ze szkoła w Rento (Włochy).
    W drugiej gazetce: Czy jesteśmy otwarci na różnorodność etniczna i kulturową? Zostały umieszczone teksty związane z historią, kulturą i tradycją Romów i Żydów oraz omówienie ankiety.
    Materiały przesłane do Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie zyskały uznanie jurorów i zespół Gimnazjum w Nowym Wiśniczu zdobył pierwsze miejsce w Małopolsce. Tym samym awansował do etapu centralnego i będzie walczył o nagrodę główną – wyjazd do Brukseli. Wyniki zostaną ogłoszone 16. maja.
    Druk gazetek sponsorowała Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu.

 ozdobnik

Na naszej stronie możecie przeczytać również o ostatnich sukcesach uczniów innych szkół Gminy Nowy Wiśnicz.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz