XI Parada Orkiestr Dętych

XI PARADA ORKIESTR DĘTYCH

XI PARADA ORKIESTR DĘTYCH

Kultywując wieloletnią tradycję a jednocześnie zagospodarowując muzyczne obszary życia kulturalnego naszego powiatu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu po raz kolejny podjął trud organizacji przedsięwzięcia kulturalnego p.n. „Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych”.
Rok ubiegły, dziesiątą jubileuszową realizacją Parady, podsumował pewien rozdział w historii tegoż przedsięwzięcia. Główną ideą, przyświecającą dotychczasowym realizacjom, było i pozostanie ukazywanie wizerunku orkiestr w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym środowisk, w których działają.
Rok bieżący otwiera nowy okres i nowe perspektywy w promowaniu tej formy muzykowania. Długoletnie doświadczenie oraz stworzony klimat, sprzyjają konfrontacjom dla orkiestr a stworzone widowisko daje głębokie i niezapomniane wrażenia odbiorcom.
 
Tegoroczne przedsięwzięcie odbędzie się 18 maja i jak w poprzednich latach będzie miało charakter eliminacji na Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych p.n. „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

Gratulując wszystkim twórcom Orkiestr Dętych, działania na tak wysokim poziomie muzycznym i kulturalnym, ponownie zapraszam do Nowego Wiśnicza.

 

Regulamin XI Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych
Nowy Wiśnicz 18 maja 2008r.

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

Współorganizator:
Starostwo Powiatowe w Bochni

Cele Parady:
–    podnoszenie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych,
–    doskonalenie warsztatu muzycznego,
–    inspirowanie poszukiwań repertuarowych,
–    prezentacja aktualnych osiągnięć artystycznych orkiestr,
–    stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorów i dyrygentów amatorskich orkiestr dętych.

Miejsce i termin imprezy:
–    Nowy Wiśnicz, Rynek, 18 maja 2008r.

Warunki uczestnictwa:
1.    Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych ma charakter eliminacji powiatowych na XXXI Festiwal Orkiestr Dętych Małopolski „Echo Trombity” w Nowym Sączu  20 -22 czerwca 2008r.
2.    W Paradzie Orkiestr Dętych biorą udział orkiestry z powiatów: brzeskiego i bocheńskiego oraz z innych powiatów za zgodą organizatora.
3.    Orkiestry oceniane będą w kategoriach:
•    orkiestry zakładowe,
•    orkiestry Ochotniczych  Straży Pożarnych,
•    orkiestry działające przy ośrodkach kultury, stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych,
•    orkiestry parafialne,
•     big – bandy.
4.    Każda orkiestra może być oceniana tylko w jednej kategorii.
5.    Orkiestry wykonują 4 utwory:
–    1 w marszu,
–    3 na scenie.
6.    Przemarsz trasą wyznaczoną przez organizatorów będzie również oceniany i punktowany.
7.    Orkiestra biorąca udział w Paradzie nie może powtórzyć więcej niż jeden utwór z ubiegłego roku.
8.    W repertuarze orkiestr mile widziane będą utwory kompozytorów polskich zarówno muzyki poważnej jak i rozrywkowej.
9.    Prezentacje oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów, która przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
10.    O godzinie występu oraz szczegółowym programie Parady, orkiestry zostaną powiadomione przez organizatora po otrzymaniu karty zgłoszenia.
Orkiestry, które nie prześlą karty zgłoszenia nie zostaną dopuszczone do udziału w Paradzie.
11.    Karty zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 7 maja 2007r. (środa) – termin ostateczny, na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz lub e – mail: mok@nowywisnic.pl
12.    Orkiestry zgłaszają się do konkursu z wykazem członków zespołu (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania).
Zgłoszenie zespołu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
13.    Orkiestry biorące udział w eliminacjach zobowiązane są do przygotowania i wspólnego wykonania utworów:
o    „Hejnał Parady” – opr. Albin Kiełtyka (na rozpoczęcie Parady – trębacze każdej z orkiestr)
o    „Marsz biesiadny” – opr. Stanisław Latek   
o    „Strażacki szyk” – opr. Franciszek Suwała
    Utwory „Strażacki szyk” i „Marsz biesiadny” zostaną odegrane na zakończenie     konkursu.
Jeśli orkiestra nie posiada w/w utworów, prosimy o kontakt telefoniczny z MOK     Nowy Wiśnicz.
14.    Orkiestry proszone są o przybycie co najmniej na pół godziny przed wyznaczoną godziną występu w celu załatwienia spraw organizacyjnych i przygotowania się do konkursu.
15.    W Paradzie uczestniczyć mogą orkiestry wyłącznie ze stałym składem osobowym muzyków.
a) W sytuacjach wyjątkowych organizatorzy dopuszczają możliwość
     dokooptowania maksymalnie dwóch muzyków spoza stałego składu
     orkiestry.
    b) Fakt uczestnictwa „obcych” muzyków musi być odnotowany w karcie
          zgłoszenia.
    c) Od spełnienia powyższych warunków zależy dopuszczenie orkiestry do
          udziału w konkursie.
16.    Organizator zapewnia na czas konkursu pulpity (30 szt.), krzesła oraz perkusję. Scena będzie odpowiednio zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
17.    Każda orkiestra otrzymuje posiłek.
18.    Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.
19.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
20.    Orkiestry, które zgłoszą gotowość dłuższej prezentacji na scenie będą mieć możliwość koncertowania na płycie wiśnickiego rynku.
21.    Dodatkowych informacji udziela biuro organizacyjne: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu, koordynator: Agnieszka Żołna – Zdunek,  tel. (014) 6850933, (014) 6128704.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz